Strona korzysta z plikˇw cookies w celu realizacji us│ug i zgodnie z Polityk▒ Plikˇw Cookies. Mo┐esz okreÂliŠ warunki przechowywania lub dostŕpu do plikˇw cookies w Twojej przegl▒darce.
     
     
   
 

 

Zamˇwienia publiczne

Og│oszenia

GoÂcimy

Nag│ˇwki RSS

 
Akcja pomocy przy uruchamianiu pojazdˇw. PDF Drukuj Email
07.11.2017.
kable

Z dniem 1 grudnia 2017 roku ju┐ po raz trzeci rozpoczynamy, jak siŕ okaza│o bardzo popularn▒ akcjŕ udzielania  pomocy mieszka˝com naszego miasta, polegaj▒c▒ na uruchamianiu pojazdów w okresie jesiennych przymrozków i zimowych mrozów.

Przypomnŕ tylko, ┐e na prze│omie 2016 i 2017 roku udzieliliÂmy pomocy oko│o 410 kierowcom, którzy z uwagi na panuj▒ce warunki atmosferyczne nie byli w stanie uruchomiŠ swoich samochodów. Nale┐y wyra╝nie zaznaczyŠ, ┐e tego rodzaju pomoc nie mia│a negatywnego wp│ywu na realizacjŕ priorytetowych i ustawowych zada˝ Stra┐y Miejskiej, poniewa┐ odbywa│a siŕ dora╝nie, dodatkowo przy okazji za│atwiania zg│aszanych interwencji do Dy┐urnego Stra┐y Miejskiej. Sprawna pomoc przy „odpalaniu" pojazdów nie by│aby mo┐liwa bez pomocy urz▒dzenia rozruchowego, które zosta│o zakupione dla nas dziŕki wsparciu Prezesa  Miejskiego Przedsiŕbiorstwa Energetyki Cieplnej we W│oc│awku.  Bior▒c pod uwagŕ du┐e zainteresowanie jakim cieszy│a siŕ nasza akcja ze strony u┐ytkowników pojazdów,  zwróciliÂmy siŕ ponownie do szefostwa MPEC we W│oc│awku z proÂb▒ o sfinansowanie jeszcze jednego urz▒dzenia rozruchowego. Poniewa┐ pomoc przy rozruchu pojazdów jest przez nas ewidencjonowana zwracamy uwagŕ, ┐e w swoim dzia│aniu eliminowaliÂmy i dalej bŕdziemy eliminowaŠ te auta, do których wzywani jesteÂmy wielokrotnie.
 KOMENTARZE

Jeszcze nie ma komentarzy


Strona 1 z 0 ( 0 KOMENTARZE )


Musisz siŕ zalogowaŠ.
 

Wyszukiwarka

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2020 Stra┐ Miejska W│oc│awek