Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk± Plików Cookies. Możesz okre¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce.
     
     
   
 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Go¶cimy

Nagłówki RSS

 
Za¶miecanie miejsc publicznych. Pozbywanie się odpadów niezgodnie z przepisami. PDF Drukuj Email
23.10.2019.

sm

Za¶miecanie miejsc dostępnych dla publiczno¶ci jest rodzajem wykroczenia, który w ¶wiadomo¶ci społecznej należy do czynów zabronionych, których popełnianie spotyka się z silnym negatywnym odbiorem. Zalegaj±ce w przestrzeni publicznej odpady ujemnie wpływaj± na wizerunek miasta i estetykę otoczenia. Do tej kategorii wykroczeń zaliczyć można również nielegalne pozbywanie się odpadów komunalnych, w sposób, który powoduje zanieczyszczanie miejsc publicznych.  W zwi±zku z tym reagowanie na pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z obowi±zuj±cymi przepisami oraz ujawnianie sprawców tego rodzaju procederu, należy do priorytetowych zadań realizowanych przez Straż Miejsk± we Włocławku. W bież±cym roku do dyżurnego Straży Miejskiej
wpłynęło 96 interwencji dotycz±cych osób zanieczyszczaj±cych i za¶miecaj±cych miejsca publiczne. Strażnicy nałożyli 89 mandatów karnych, skierowanych zostało 17 wniosków do s±du o ukaranie. Wykonuj±c swoje ustawowe działania, strażnicy miejscy wykorzystuj± nie tylko swoj± wiedzę fachow±, ale również w praktyczny sposób korzystaj± z informacji uzyskiwanych od naocznych ¶wiadków, w tym z przekazywanych zapisów monitoringu oraz dokumentacji zdjęciowej. Zwizualizowanie faktu popełnienia wykroczenia, w znacz±cy sposób przyczynia się do ustalenia sprawcy czynu. Zapis z kamery monitoringu lub dokumentacja zdjęciowa, mog± zostać wykorzystane, jako dowód w sprawie w przypadku skierowania wniosku o ukaranie do S±du Rejonowego we Włocławku. Na przestrzeni kilku ubiegłych dni strażnicy miejscy otrzymali do realizacji interwencje, w sprawach dotycz±cych zanieczyszczania miejsc publicznych oraz pozbywania się odpadów komunalnych, niezgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami, do których doszło między innymi w rejonie ulic Dziewińska, Piaski i Toruńska. Ustaleni sprawcy zostali ukarani mandatami karnymi. Współpracuj±cy z nasz± jednostk± administratorzy i zarz±dcy nieruchomo¶ci deklaruj±, że w zwi±zku z ponoszeniem kosztów dodatkowych wywozów odpadów, będ± podejmowali stosowne kroki prawne zmierzaj±ce do ich odzyskania. Stan czysto¶ci i porz±dku  zależy od nas wszystkich. Jeżeli  będziemy stosowali się do ogólnie przyjętych norm prawnych i społecznych, znajdzie to odzwierciedlenie w naszym otoczeniu, w pobliżu naszego miejsca zamieszkania, generalnie w naszym mie¶cie będzie coraz bardziej czysto.
 KOMENTARZE

Jeszcze nie ma komentarzy


Strona 1 z 0 ( 0 KOMENTARZE )


Musisz się zalogować.
 

Wyszukiwarka

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2020 Straż Miejska Włocławek