Strona korzysta z plikˇw cookies w celu realizacji us│ug i zgodnie z Polityk▒ Plikˇw Cookies. Mo┐esz okreÂliŠ warunki przechowywania lub dostŕpu do plikˇw cookies w Twojej przegl▒darce.
     
     
   
 

 

Zamˇwienia publiczne

Og│oszenia

GoÂcimy

Nag│ˇwki RSS

 
Stra┐nicy w autobusach MPK PDF Drukuj Email
06.08.2020.
kwarantannaWobec utrzymuj▒cego siŕ stanu epidemii na terenie kraju, Komendant Miejski Policji we W│oc│awku w piÂmie do Komendanta Stra┐y Miejskiej, zwróci│ siŕ z proÂb▒, aby funkcjonariusze naszej jednostki na zasadzie wspó│pracy, w ramach pe│nionej s│u┐by, byli zadaniowani do kontrolowania przestrzegania przez mieszka˝ców, nakazu okreÂlonego
okreÂlonego sposobu przemieszczania siŕ i stosowania Ârodków profilaktycznych, wynikaj▒cych z Rozporz▒dzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 roku. Bior▒c pod uwagŕ powy┐sze, w dniu dzisiejszym stra┐nicy miejscy rozpoczŕli przeprowadzanie kontroli przestrzegania obowi▒zku zakrywania ust i nosa, przez pasa┐erów w autobusach Miejskiego Przedsiŕbiorstwa Komunikacyjnego.  W przypadku osób, które nie bŕd▒ przestrzega│y nakazu zakrywania twarzy i nie bŕd▒ nosi│y maski, maseczki lub przy│bicy, stra┐nicy bŕd▒ podejmowali czynnoÂci s│u┐bowe. Wzmo┐one dzia│ania bŕdziemy prowadzili w godzinach porannych i po│udniowych, w czasie najwiŕkszego ruchu pasa┐erskiego.
 KOMENTARZE

Jeszcze nie ma komentarzy


Strona 1 z 0 ( 0 KOMENTARZE )


Musisz siŕ zalogowaŠ.
 

Wyszukiwarka

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2020 Stra┐ Miejska W│oc│awek