Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk± Plików Cookies. Możesz okre¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce.
     
     
   
 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Go¶cimy

Nagłówki RSS

 
Działania prewencyjne PDF Drukuj Email

Zamierzamy kontynuować i intensyfikować działania w zakresie:

Nawi±zania współpracy z mieszkańcami – „Poznaj swojego rejonowego”, „Zadzwoń na 986”

 • Celem tych działań, jest poprawa stanu porz±dku oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka. Jednym z głównych założeń jego realizacji jest nawi±zanie ¶cisłej współpracy z mieszkańcami miasta. Temu służyć ma m.in. rozwijana w ramach naszej jednostki instytucja strażnika rejonowego. W chwili obecnej podjęli¶my za po¶rednictwem włocławskich mediów lokalnych kampanię informacyjn± zmierzaj±c± do zaprezentowania czytelnikom funkcjonariuszy rejonowych oraz istniej±cych form kontaktu z nimi,
 • Propagowanie w ¶wiadomo¶ci społeczno¶ci lokalnej nr telefonu alarmowego do Straży Miejskiej we Włocławku jako jednej z form zgłaszania nieprawidłowo¶ci

Przeciwdziałania alkoholizmowi

 • Eliminowanie przypadków zakłócania ładu i porz±dku publicznego przez osoby nietrzeĽwe wewn±trz oraz wokół placówek handlowych i gastronomicznych prowadz±cych sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Eliminowanie spożywania napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem,
 • Wykrywanie przypadków sprzedaży alkoholu osobom nieletnim przez osoby prowadz±ce działalno¶ć handlow± i gastronomiczn±,

Reagowania na wszelkie przejawy demoralizacji w¶ród osób małoletnich

 • Legitymowanie nieletnich w każdym przypadku popełnienia czynu zabronionego,
 • Pisemne informowanie Policji oraz rodziców o wszelkich przypadkach naruszeń prawa ze strony nieletnich,
 • Występowanie z wnioskami do S±du Rodzinnego i Nieletnich we Włocławku w przypadkach powtarzaj±cych się lub raż±cych naruszeń popełnionych przez nieletniego,
 • Bezwzględne reagowanie na wszelkie przypadki spożywania alkoholu lub wprowadzania się w stan odurzenia (w tym palenia papierosów) przez nieletnich,

Przeciwdziałania zjawiskom chuligaństwa i wandalizmu

 • Monitorowanie grup młodzieży gromadz±cych się w klatkach schodowych budynków wielorodzinnych oraz ich najbliższej okolicy, jak również w pobliżu sklepów, parków oraz w innych miejscach publicznych,
 • Przeciwdziałanie aktom wandalizmu, używania słów wulgarnych, zaczepiania przechodniów oraz innym drobnym wykroczeniom.
 • Rozpropagowanie w¶ród mieszkańców akcji „stop wandalom – powiedz chuliganom NIE zadzwoń na 986”


Budowania poczucia bezpieczeństwa

 • Otoczenie szczególnym nadzorem, tych rejonów miasta Włocławek, w których zjawiska niepoż±dane występuj± często b±dĽ mog± wyst±pić,
 • Bież±ca aktualizacja miejsc zagrożonych i tworzenie na tej podstawie tzw. mapy zagrożeń,
 • Pozyskiwanie informacji dotycz±cych występuj±cych zagrożeń bezpo¶rednio od mieszkańców (np. zgłoszenia, kontakt osobisty z mieszkańcami, rozpoznanie i rozpytanie dokonywane przez strażników rejonowych etc.),
 • Dyslokacja patroli w zależno¶ci od intensywno¶ci występowania niepoż±danych zjawisk (w szczególno¶ci w godzinach wieczorowo-nocnych w tym również w ¶rodkach komunikacji publicznej).

Bezpiecznej drogi do i ze szkoły

 • Dyslokowanie patroli na trasach komunikacyjnych do i ze szkoły w godzinach największego ruchu dzieci i młodzieży szkolnej
 • Kontrola otoczenia placówek o¶wiatowych z uwag± na ład i porz±dek publiczny
 • ¦cisła współpraca strażników rejonowych z dyrekcjami szkół na terenach im podległych

Pomocy ofiarom przemocy

 • Reagowanie na wszelkie przejawy przemocy w miejscach publicznych,
 • Informowanie ofiar przemocy o możliwych formach pomocy z ramienia instytucji takich jak: Policja, MOPR, Sekcji Interwencji Kryzysowej,
 • Zgłaszanie Policji i SIK stwierdzonych b±dĽ pozyskanych od mieszkańców informacji o przemocy w rodzinie,

Pomocy osobom bezdomnym

 • Rozpoznanie i stała kontrola miejsc, w których gromadz± się osoby bezdomne,
 • ¦cisła współpraca z pracownikami socjalnymi MOPR-u oraz innymi instytucjami powołanymi do udzielania pomocy osobom bezdomnym (a także zapewnienie bezpieczeństwa wolontariuszom),
 • Przewożenie bezdomnych do noclegowni lub Izby WytrzeĽwień,
 • Czuwanie nad ładem i porz±dkiem publicznym w miejscach gromadzenia się i przebywania osób bezdomnych (np. Dworzec PKP-PKS we Włocławku).

Przeciwdziałania kradzieży elementów metalowych stanowi±cych często wyposażenie istotnych systemów miejskiej infrastruktury technicznej (np. uliczne kratki ¶ciekowe, włazy kanalizacyjne, itp.),

 • Systematyczne kontrolowanie punktów skupu złomu zlokalizowanych na terenie miasta
 • Kontrolowanie osób przewoż±cych złom ulicami miasta

 

alkoholizm

 


 
 

Wyszukiwarka

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2020 Straż Miejska Włocławek