Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
     
     
   
 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości

Nagłówki RSS

 
Uprawnienia w Ruchu Drogowym PDF Drukuj Email

Zadania Straży Miejskiej i uprawnienia jej funkcjonariuszy w zakresie ruchu drogowego.

Zadania Straży Miejskiej w zakresie ruchu drogowego uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928), w art. 11 i są to : czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego.

Zakres uprawnień funkcjonariuszy straży miejskich do kontroli ruchu drogowego został określony w art. 129b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)
Zgodnie z tymi przepisami strażnicy Straży Miejskiej są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu wobec:
1. kierującego pojazdem:
 • niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym,
2. uczestnika ruchu drogowego naruszającego przepisy o:
 • zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
 • ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
 • ruchu pieszych,
 • ograniczeniu ruchu w strefie czystego transportu, określonej w uchwale rady gminy, wydanej na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317).
 
W ramach wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego strażnicy Straży Miejskiej są upoważnieni do:
1. zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem;
2. sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem;
3. legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
4. wydawania poleceń:
 • osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu,
 • kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania;
5. sprawdzania czy właściciel pojazdu zawiadomił w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:
 • nabyciu lub zbyciu pojazdu;
 • zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym;
6. żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.
 
Strażnicy miejscy osobom, w odniesieniu do których są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za następujące wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji art.: 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1, art. 94, art. 95, art. 96 § 1pkt 2 i art. 97
 • z art. 88 k.w. czyli za prowadzenie pojazdu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia
 • z art. 90 k.w. czyli za tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania,
 • z art. 91 k.w. czyli za zanieczyszczanie drogi publicznej lub pozostawienie na niej pojazdu, innego przedmiotu albo zwierzęcia w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym,
 • z art. 92 § 1 k.w. czyli za niestosowanie się do znaku, sygnału drogowego,
 • z art. 94 k.w. czyli za prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, nie mając do tego uprawnienia lub pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu,
 • z art. 95 k.w. czyli za prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów,
 • z art. 96 § 1 pkt 2 czyli za dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej osobę nie mającą wymaganych uprawnień,
 •  z art. 96b czyli za posługiwanie się kartą parkingową przez osobę do tego nieuprawnioną,
 • z art. 97 k.w. czyli za wykroczenie przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych.
 
Strażnicy miejscy są uprawnieni do usunięcia z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany.

Pojazd usunięty i nie odebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

Strażnicy mogą również wydać dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi w przypadku:
 • pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 1 i 2;
 • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.
 
 

Wyszukiwarka

Wiadomości lokalne

cURL error 35: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version

cURL error 35: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2021 Straż Miejska Włocławek