Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk± Plików Cookies. Możesz okre¶lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce.
     
     
   
 

 

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Go¶cimy

Nagłówki RSS

 
Uprawnienia w Ruchu Drogowym PDF Drukuj Email

Zadania Straży Miejskiej i uprawnienia jej funkcjonariuszy w zakresie ruchu drogowego.

Zadania Straży Miejskiej w zakresie ruchu drogowego uregulowane zostały w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928), w art. 11 i s± to : czuwanie nad porz±dkiem i kontrola ruchu drogowego.

Zakres uprawnień funkcjonariuszy straży miejskich do kontroli ruchu drogowego został okre¶lony w art. 129b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z póĽn. zm.)
Zgodnie z tymi przepisami strażnicy Straży Miejskiej s± uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu wobec:
1. kieruj±cego pojazdem:
 • niestosuj±cego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, okre¶lonego odpowiednim znakiem drogowym,
2. uczestnika ruchu drogowego naruszaj±cego przepisy o:
 • zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
 • ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeĽdzie wierzchem lub pędzeniu zwierz±t,
 • ruchu pieszych,
 • ograniczeniu ruchu w strefie czystego transportu, okre¶lonej w uchwale rady gminy, wydanej na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno¶ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317).
 
W ramach wykonywania czynno¶ci z zakresu kontroli ruchu drogowego strażnicy Straży Miejskiej s± upoważnieni do:
1. zatrzymania pojazdu lub jad±cego wierzchem;
2. sprawdzania dokumentów wymaganych w zwi±zku z kierowaniem pojazdem;
3. legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wi±ż±cych poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
4. wydawania poleceń:
 • osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniaj±c± ruch drogowy lub zagrażaj±c± jego bezpieczeństwu,
 • kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania;
5. sprawdzania czy wła¶ciciel pojazdu zawiadomił w terminie nieprzekraczaj±cym 30 dni starostę o:
 • nabyciu lub zbyciu pojazdu;
 • zmianie stanu faktycznego wymagaj±cej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym;
6. ż±dania od wła¶ciciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.
 
Strażnicy miejscy osobom, w odniesieniu do których s± uprawnieni do wykonywania czynno¶ci z zakresu kontroli ruchu drogowego mog± nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za następuj±ce wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porz±dkowi w komunikacji art.: 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1, art. 94, art. 95, art. 96 § 1pkt 2 i art. 97
 • z art. 88 k.w. czyli za prowadzenie pojazdu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania bez wymaganych przepisami ¶wiateł lub pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami o¶wietlenia
 • z art. 90 k.w. czyli za tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania,
 • z art. 91 k.w. czyli za zanieczyszczanie drogi publicznej lub pozostawienie na niej pojazdu, innego przedmiotu albo zwierzęcia w okoliczno¶ciach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym,
 • z art. 92 § 1 k.w. czyli za niestosowanie się do znaku, sygnału drogowego,
 • z art. 94 k.w. czyli za prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, nie maj±c do tego uprawnienia lub pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu,
 • z art. 95 k.w. czyli za prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, nie maj±c przy sobie wymaganych dokumentów,
 • z art. 96 § 1 pkt 2 czyli za dopuszczenie przez wła¶ciciela, posiadacza, użytkownika lub prowadz±cego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej osobę nie maj±c± wymaganych uprawnień,
 •  z art. 96b czyli za posługiwanie się kart± parkingow± przez osobę do tego nieuprawnion±,
 • z art. 97 k.w. czyli za wykroczenie przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie i porz±dku ruchu na drogach publicznych.
 
Strażnicy miejscy s± uprawnieni do usunięcia z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany.

Pojazd usunięty i nie odebrany na wezwanie gminy przez uprawnion± osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własno¶ć gminy z mocy ustawy.

Strażnicy mog± również wydać dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi w przypadku:
 • pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kart± parkingow±, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawno¶ci ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 1 i 2;
 • pozostawienia pojazdu w miejscu obowi±zywania znaku wskazuj±cego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt wła¶ciciela.
Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowi±zany wła¶ciciel pojazdu.
 
 

Wyszukiwarka

Dodaj do ulubionych

 
 


 
     
 
© 2019 Straż Miejska Włocławek