Kontrole warsztatów samochodowych.
29.05.2020.
stm_3W ostatnim czasie w lokalnych mediach publicznych pojawiły się informacje dotyczące ujawnianych, szczególnie na terenach kompleksów leśnych w okolicach Włocławka, dzikich wysypisk odpadów komunalnych, których niechlubnym elementem są plastikowe części samochodowe. W związku z tym podjęliśmy się zadania polegającego na przeprowadzeniu kontroli  warsztatów samochodowych, pod kątem
przestrzegania przepisów porządkowych wynikających z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art. 6 ust. 1 przywołanej ustawy mówi, że właściciel nieruchomości, który nie jest obowiązany do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, zobowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług odbierania odpadów komunalnych z koncesjonowanym przedsiębiorcą, poprzez zawarcie umowy, okazanie jej i okazanie dowodów uiszczania opłat za te usługi. W pierwszej kolejności sprawdzone zostały warsztaty na osiedlach Kazimierza Wielkiego i włocławskiego Śródmieścia. Spośród 31 skontrolowanych punktów, w 3 stwierdzono nieprawidłowości w postaci braku stosownej umowy na odbiór odpadów. Właściciele zostali pouczeni oraz zobowiązani do zawarcia właściwych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przypominamy, że za pozbywanie się odpadów w sposób zabroniony, niezgodny z przepisami, grozi odpowiedzialność prawna w postaci mandatu karnego do wysokości 500 zł. Może również zostać skierowany wniosek o ukaranie wobec sprawcy zaśmiecenia, do Sądu Rejonowego we Włocławku.  Strażnicy z „eko-patrolu” będą kontynuowali swoje działania w kolejnych dniach, w pozostałych rejonach naszego miasta.